Produkter

BioComb Målartvätt Pro-M

BioComb Målartvätt Pro-M avdödar bakterier, svamp, mögel och alger och ger långtidseffekt mot ny påväxt. Medlet rengör effektivt smuts och fett och matterar ytan för maximal vidhäftning vid ommålning. BioComb kan anvädas såväl inne som ute. Biologiskt nedbrytbar.

BioComb spädes med vatten till 1:3. Vid svåra angrepp kan man använda starkare blandning. 1 liter utspädd BioComb räcker till cirka 5-7 m2 behandlingsyta.
BioComb Pro-M appliceras med lågtrycksspruta, svamp eller pensel. Vid sprutning krävs skyddsmask. Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon användas. Skydda intilliggande växtlighet och ytor som inte skall behandlas.

Låt medlet verka några timmar och skölj därefter med vatten om så önskas. På så sätt får man ytan att mattera och bättre vidhäftning vid målning uppnås. När ytan är helt torr kan målning påbörjas.

Får ej användas på glas, aluminium eller linkande material på grund av risk för etsningseffekten. Vid stänk, skölj omgående med vatten. Applicera inte vid risk för regn, ej heller på för våta ytor.
BioComb Pro-M avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.
Kvartära ammoniumföreningar < 5%, nonjoniska tensider, komplexbildare. pH-värde: 11

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 1 liter IM202200
Art.nr.: 5 liter IM202201