Produkter

BioComb Mot Mögel

Avdödar och rengör effektivt från och påväxt av mögel på alla typer av material. Förhindrar uppkomst av röta. Biologiskt nedbrytbar.
BioComb spädes med vatten till 1:3. Vid svåra angrepp kan man använda starkare blandning. 1 liter utspädd BioComb räcker till cirka 5-7 m2 behandlingsyta.
BioComb Mot Mögel appliceras med lågtrycksspruta, svamp eller pensel. Vid sprutning krävs skyddsmask. Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skydds- glasögon användas. Skydda intilliggande växtlighet och ytor som inte skall behandlas. Låt medlet verka några timmar och skölj därefter med vatten om så önskas. Applicera inte vid risk för regn, ej heller på för våta ytor.
BioComb Mot Mögel avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.
Kvartära ammoniumföreningar < 5%, nonjoniska tensider, komplexbildare. pH-värde 11.

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 1 liter IM202208
Art.nr.: 5 liter IM202209