Produkter

BioComb Ren Markis

BioComb Ren Markis avdödar mikrobiell påväxt effektivt på alla typer av utomhustextilier.

BioComb Ren Markis avlägsnar effektivt smuts samt påväxt av mikroorganismer som bakte- rier, mögel, alger och lavar.

BioComb Ren Markis är effektiv på textilier för utomhusbruk som exempelvis markiser, tält och båtkapell.

BioComb spädes med vatten till 1:3. Vid svåra angrepp kan man använda starkare blandning. 1 liter utspädd BioComb räcker till cirka 5-7 m2 behandlingsyta.
BioComb Ren Markis appliceras med lågtrycksspruta, svamp eller pensel. Vid sprutning krävs skyddsmask. Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon användas. Skydda intilliggande växtlighet och ytor som inte skall behandlas. Låt medlet verka några timmar och skölj därefter med vat- ten om så önskas. Applicera inte vid risk för regn, ej heller på för våta ytor.
BioComb Ren Markis avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.
Kvartära ammoniumföreningar < 5%, nonjoniska tensider, komplexbildare. pH-värde 11.

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 1 liter IM202212