Produkter

BioComb Rent Tak

Avdödar och rengör från mikroorganismer och påväxt. Biologiskt nedbrytbar.
Bio Comb Rent Tak avlägsnar smuts samt påväxt av mikroorginamer som bakterier, mögel, alger, lavar etc. på alla typer av utomhustak.
BioComb spädes med vatten till 1:3. Vid svåra angrepp kan man använda starkare bladning. 1 liter utspädd BioComb räcker till cirka 5-7 m2 behandlningsyta.
BioComb Rent Tak appliceras med lågtrycksspruta, svamp eller pensel. Vid sprutning krävs skyddsmask. Vid alla tuper av behandling skall lämlpliga skyddskläder användas. Skydda intilliggande växtlighet och ytor som inte skall behandlas. Låt medlet verka ca. ett dygn och skölj därefter med vatten om så önskas. Applicera inte vid risk för regn, ej heller på för våta ytor.
BioComb Rent Tak avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.
Kvartära ammoniumföreningar < 5%, nonjoniska tensider, komplexbildare. pH 11.

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 1 liter IM202202
Art.nr.: 5 liter IM202203