Produkter

BioComb Ren Fasad

BioComb Ren Fasad avdödar mikrobiell påväxt effektivt på alla typer av fasader.

BioComb Ren Fasad avlägsnar effektivt smuts samt påväxt av mikroorganismer som bakterier, mögel, alger, lavar och mossor utomhus.

BioComb Ren Fasad är effektiv på de flesta ytor och material, som exempelvis målat och omålat trä, sten, puts, betong, porslin, plast, glas och plåt.

BioComb spädes med vatten till 1:3. Vid svåra angrepp kan man använda starkare blandning. 1 liter utspädd BioComb räcker till cirka 5-7 m2 behandlingsyta.
BioComb Ren Fasad appliceras med lågtrycksspruta, svamp eller pensel. Vid sprutning krävs skyddsmask. Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon användas. Skydda intilliggande växtlighet och ytor som inte skall behandlas. Låt medlet verka några timmar och skölj därefter med vat- ten om så önskas. Applicera inte vid risk för regn, ej heller på för våta ytor.
BioComb Ren Fasad avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.
Kvartära ammoniumföreningar < 5%, nonjoniska tensider, komplexbildare. pH-värde 11.

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 1 liter IM202205
Art.nr.: 5 liter IM202206